II017 Kryptografia a bezpečnosť
Číslo predmetu:
II017
Názov predmetu:
Kryptografia a bezpečnosť
Zabezpečuje:
doc. RNDr. Stanislav Palúch, CSc.
Rozsah výučby:
2 prednášky, 2 laboratórne cvičenia týždenne
Podmieňujúce predmety:
Algebra, Pravdepodobnosť a štatistika
Cieľ predmetu:
Oboznámiť poslucháčov s najnovšími princípmi a technikami ochrany údajov, so silnými i slabými stránkami niektorých komerčných šifrovacích algoritmov a možnými spôsobmi kryptografických útokov